Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Chovatelská stanice Moravia SnowFlake

Vysvětlivky

Zde najdete vysvětlivky k výstavám, titulům a různým zkratkám

Druhy výstav

Podle rozsahu a místa pořádání se výstavy dělí na:

a)      oblastní a krajské 

b)      oblastní a krajské klubové

c)      klubové (CAC, CAJC) -KVP

d)      speciální (CAC, CAJC) -SVP

e)      klubové speciální (CAC,CAJC)

f)       národní (CAC, CAJC, CAC CMKU) -NVP

g)      mezinárodní (CAC, CAC CMKU, CAJC, CACIB - FCI) -MVP

h)      mimořádná výstava (např. evropská či světová pro plemeno, výstava pořádaná mezinárodním klubem plemene nebo plemen apod.) - pořádání výstavy podléhá schválení P ČMKU

 

 Výstavní třídy

a) Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.

b) Rozdělení psů do tříd:

Třídy povinné:

 1. třída mladých - 9 - 18 měsíců
 2. mezitřída - 15 - 24 měsíců je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
 3. třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
 4. třída pracovní - od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk. X. Na ostatních druzích výstav může být na základě požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje národní certifikát. Vystavují jej organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU.
 5. třída šampionů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.
 6. třída veteránů - od 8 let.
 7. třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

 

Dále mohou být otevřeny:  

1.      třída štěňat - 4 – 6 měsíců

2.      třída dorostu - 6 - 9 měsíců

3.      třída čestná – od 15 měsíců, může být otevřena na všech typech výstav a je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene (CACIB,  Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Krajský vítěz, Oblastní vítěz)

 

4.      třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

 

Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky.

a)        Třída štěňat a dorostu
- velmi nadějná (VN)
- nadějná (N)
Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

b)        Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (ev. vítězů), veteránů, čestná:

-          výborná (V)

-          velmi dobrá (VD)

-          dobrá (D)

-          dostatečná (dost.)

Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampionů (eventuálně vítězů), veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

 • výborná: - Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
 • velmi dobrá: - Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
 • dobrá: - Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady. Dobré znaky by měly převážit chyby, takže pes může být považován za dobrého představitele plemene.
 • dostatečná: - Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
 • diskvalifikace: - Musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má anomálii čelisti; který má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající standardu plemene nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále by měla být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. Důvod, proč byl pes hodnocen známkou DISKVALIFIKACE, musí být uveden v posudku.

 

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:

 • nemůže být posouzen: - Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Hodnocení neposouzen může obdržet i pes s trvalými následky po úrazu.  Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.

Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEMŮŽE BÝT POSOUZEN, musí být uveden v posudku.  

U psa, který se k posouzení nedostavil, se v seznamu výsledků uvádí NENASTOUPIL.

 

V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili

Výstavní tituly

1) Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci plemene

     Vítěz třídy (VT)

Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.

V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě. U plemene NO může být udělen titul ve třídě mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1 (neplatí na MV a NV).

      Oblastní a krajský vítěz 

Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

      Klubový vítěz (KV

Podmínky pro udělení titulu Klubový vítěz jsou plně v kompetenci příslušného chovatelského klubu. Pokud je titul Klubový vítěz vázán na členství v klubu a titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOB jedinec, který se umístil jako první.

     Vítěz speciální výstavy (VSV)

Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

     Národní vítěz (NV)

Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

 

 

CAJC /Candidate at Junior Champion/ - čekatelství českého junior šampiona se zadává jednotlivě psům a fenám oceným pouze ve třídě mladých známkou výborný 1 na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.

CAC /Candidate at Champion/ - toto čekatelství šampionátu krásy se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů/vítězů na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR a SR. Aby mohl pes či fena CAC získat, musí být oceněn známkou výborný 1. Může jej získat i jedinec, kteří již titul Český či Slovenský šampion mají.

r. CAC - rezervní CAC, zadává se psům a fenám oceněným v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů/vítězů známkou výborný 2 a za předpokladu, že byl titul CAC udělen.

CACIB - toto čekatelství mezinárodního šampionátu krásy získává (pouze na mezinárodní výstavě) nejlepší pes a nejlepší fena, soutěží o něj zvlášť psi a zvlášť feny, kteří v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů obdrželi známku V1,CAC

r. CACIB - rezervní CACIB, toto ocenění získává nejlepší pes a nejlepší fena, soutěží o něj zvlášť psi a zvlášť feny, kteří v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů obdrželi známku V1 nebo pes a fena oceněni známkou V2 za předpokladu, že titul CACIB získá jedinec z jejich třídy. Nastupuje společně se všemi ostatními jedinci, kteří se ucházeli o CACIB. To znamená, že titul CACIB například obdrží pes z mezitřídy, o rezervního tedy nastupuje opět pes z otevřené, pracovní a šampionů oceněný V1, CAC a k nim ještě pes z mezitřídy V2, r. CAC. 

Pokud titul CACIB získá pes či fena, kteří již mají uznaný titul interšampión, lze na ČMKU zažádat, aby udělený r. CACIB přešel na CACIB.

       Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ)

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.

      Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV)

Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1. Titul může být zadáván jen na výstavách se zadáváním CAC.

     Vítěz plemene – Best of breed (BOB)

Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.

 

      Nejlepší  z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex (BOS)  - Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.

 

2) Tituly zadávané na národních a mezinárodních výstavách v rámci závěrečných soutěží

a)      Vítěz velké národní ceny (BONB – Best of National Breeds)

Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB. Všechna výše vyjmenovaná plemena mají od účinnosti o tohoto výstavního řádu určen jako den vystavení v případě vícedenních výstav první výstavní den.

 

Metodika Velké národní ceny (BONB):

Ve výstavním řádu ČMKU platném od 1. ledna 2009 je zakotvena nová soutěž – Velká národní cena. Je to soutěž určená českým FCI uznaným i neuznaným národním plemenům a jejím smyslem je propagace těchto plemen. Zúčastnit se jí tedy mohou všichni na výstavě posouzení jedinci plemene: český fousek, český teriér, český horský pes, český strakatý pes, chodský pes, pražský krysařík a československý vlčák. Poslední plemeno v současné době vůči FCI zastupuje Slovenská republika, ale vzhledem k tomu, že se jedná o plemeno, které vzniklo v Československu a jehož chov má u nás dlouhou tradici, má bezpochyby právo se soutěže zúčastnit.

Soutěž tvoří dvě části. V první se prezentují národní plemena jako celek, v druhé se pak vybírá Vítěz velké národní ceny. Praktický průběh soutěže je následující:

·         soutěž se pořádá povinně na mezinárodních výstavách. V případě národních výstav rozhoduje o zařazení soutěže pořadatel výstavy. U vícedenních výstav je tedy třeba dodržet požadavek výstavního řádu a zařadit národní uznaná i neuznaná plemena do prvního výstavního dne;

·         soutěž probíhá na úplném začátku závěrečných soutěží, nejlépe jako druhá po Junior handlingu. Důvodem je skutečnost, že v této době je na výstavě relativně větší počet vystavovatelů i diváků, a že prezentace národních plemen může být opravdu jejich propagací;

·         do závěrečného výstavního klubu nastupují jednotlivá česká národní plemena. V  rámci možností by se měli zúčastnit všichni na dané výstavě posouzení jedinci, a to bez ohledu na získané ocenění;

·         plemena jsou jednotlivě představena jak z pohledu historického, tak současného, a je jim dána možnost předvést se v pohybu.

Po představení všech plemen jsou do středu kruhu pozváni všichni jedinci, kteří v rámci jednotlivých plemen na dané výstavě získali titul BOB. Předem určený rozhodčí vybere z těchto psů 5 psů (nebo 3 psy) a určí konečné pořadí. Vítězný pes získává titul Vítěz velké národní ceny (BONB – Best of National Breeds)

 

b)      Vítěz skupiny FCI (BIG)- Best In Group

Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.

 

c)      Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG)- Junior Best In Group

Do soutěže nastupují všichni BOJ - Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ). Do další soutěže (JBOD,JBIS) postupuje pouze jeden pes ze skupiny (JBIG)

 

d)      Vítěz dne (BOD)- Best Of Day

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

e)      Juniorský vítěz dne (JBOD)- Junior Best Of Day

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

f)       Vítěz výstavy (BIS)- Best In Show

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

g)      Juniorský vítěz výstavy (JBIS)- Junior Best In Show

 

Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Nejlepší mladí dne (J BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

Šampionáty

 ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION (JCh CZ) 

Udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24       měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě     otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.

 ČESKÝ ŠAMPION (Ch CZ)

Udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z      výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním                zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x    na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě. 

    Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.

 

 ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION 
Pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve     třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP
 
ČESKÝ GRAND ŠAMPION (GCh)
O tento titul se může ucházet pouze pes či fena, kteří jsou držiteli titulu Český šampion a ve třídě šampionů/vítězů z MVP, NVP, KV a SV získají 3x CAC od dvou různých rozhodčí, minimálně 1x výstavy mezinárodní. Časově není zisk titulu nijak omezen. Můžete jej tedy získat třeba během jednoho měsíce.
ŠAMPION ČMKU 

Tento titul, platný od 1.7.2011, opravňuje pro vstup do třídy vítězů i šampionů. Udělení titulu je podmíněno získáním 4x CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích a minimálně ze dvou mezinárodních výstav. CAC ČMKU na MVP = CACIB, CAC ČMKU na NVP = národní vítěz. (U plemen, která nemohou na MVP získat CACIB bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB).


  MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI (C.I.B.)

Nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení      je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.

    Na závěr zbývá ještě se zmínit o tzv. nižších výstavách a titulech na nich zadávaných:

Oblastní výstava - zadávané tituly: 
- Vítěz třídy
- Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť) 

Krajská výstava - zadávané tituly: 
- Vítěz třídy
- Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)

    I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží, kde soutěží o např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy. Poslední jmenovaný je titul nejvyšší, o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.

 

TOPlist